Etický kódex pre projektových profesionálov

Držitelia certifikácie Inštitút projektového riadenia sú viazaní nasledujúcim etickým kódexom pre projektových profesionálov.

 • Ako Project Professionals budeme svoje podnikanie vykonávať čestne a eticky všade, kde pôsobíme na svete. Neustále budeme zlepšovať kvalitu našich služieb a vytvoríme si reputáciu čestnosti, spravodlivosti, rešpektu, zodpovednosti, integrity, dôvery a dobrého obchodného úsudku.
 • Ako Project Professionals nie je v našom najlepšom záujme žiadne nezákonné alebo neetické konanie. Kvôli krátkodobej výhode nebudeme kompromitovať naše zásady; skôr budeme dodržiavať vysoké štandardy osobnej integrity.
 • Ako profesionáli v projekte nesmieme nikdy dovoliť, aby naše osobné záujmy boli v rozpore so záujmami našich klientov. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme boli vo všetkej komunikácii so zainteresovanými stranami čestní. Taktiež sa vyhneme používaniu našich kontaktov s klientmi na presadzovanie našich súkromných obchodných alebo osobných záujmov na úkor klientov alebo ich pridružených spoločností.
 • Žiadnej osobe ani organizácii sa neposkytujú žiadne úplatky, provízie alebo iné podobné odmeny alebo odmeny za účelom prilákania alebo ovplyvnenia podnikania. Ako profesionáli projektu sa nebudeme vyhýbať poskytovaniu alebo prijímaniu darov, odmien, poplatkov, bonusov alebo nadmernej zábavy s cieľom prilákať alebo ovplyvniť podnikanie.
 • Ako odborníci na projekty budeme často získavať vlastnícke, dôverné alebo citlivé obchodné informácie a musíme podniknúť príslušné kroky na zabezpečenie ich prísnej ochrany. Tieto informácie môžu zahŕňať strategické obchodné plány, prevádzkové výsledky, marketingové stratégie, zoznamy zákazníkov, personálne záznamy, nadchádzajúce akvizície a odpredaje, nové investície a výrobné náklady, procesy a metódy. S vlastnými, dôvernými a citlivými obchodnými informáciami o našich klientoch, ich pridružených spoločnostiach a jednotlivcoch sa bude zaobchádzať citlivo a diskrétne a budú sa šíriť iba podľa potreby vedieť.
 • Ako projektoví profesionáli sa zdržíme zhromažďovania spravodajských informácií konkurencie nelegitímnymi prostriedkami a nebudeme konať na základe poznatkov, ktoré boli zhromaždené týmto spôsobom. Budeme sa snažiť vyhnúť sa prehnanému alebo znevažujúcemu porovnávaniu služieb a kompetencií konkurencie našich klientov alebo našich vlastných konkurentov.
 • Ako projektoví profesionáli sa riadime všetkými zákonmi a politikami klientov a pri všetkých našich rokovaniach konáme s rešpektom a zodpovednosťou voči ostatným. Súhlasíme s tým, že neetické, nepoctivé, podvodné a nezákonné správanie zverejníme priamo vedeniu našich klientov. Ako projektoví profesionáli rokujeme v dobrej viere a voči ostatným nekonáme urážlivo. Rešpektujeme vlastnícke práva ostatných.
 • Ako profesionáli v projekte sa nepodieľame na klamlivom správaní ani ho neospravedlňujeme, vrátane poloprávd, závažných opomenutí, nepravdivých alebo zavádzajúcich vyhlásení alebo poskytovania informácií mimo kontext potrebných na to, aby bolo vyhlásenie neúplné. Musíme byť obzvlášť opatrní, aby sme zabránili skresľovaniu našich odhadov a predpovedí projektu zúčastneným stranám; všetky odhady by mali skôr vychádzať z dôsledných a transparentných postupov predpovedania.
 • Ako profesionáli v projektoch nepoužívame zvýhodňovanie alebo rodinkárstvo pri rozhodovaní o prijatí a prepustení alebo pri zadávaní zákaziek. Nerobíme diskrimináciu ani pri prijímaní do zamestnania ani pri uzatváraní zmlúv na základe rasy, pohlavia, náboženstva, veku, sexuálnej orientácie, národného pôvodu, zdravotného postihnutia, manželského alebo rodinného stavu alebo akejkoľvek inej chránenej alebo nesprávnej kategórie.
 • Ako Project Professionals plne zverejňujeme všetky potenciálne konflikty našim klientom. Ak vznikne potenciálny konflikt záujmov, zdržíme sa účasti na rozhodovacích procesoch, kým zainteresované strany nebudú môcť s informovaným súhlasom rozhodnúť, či je vzhľadom na potenciálny konflikt vhodné naše ďalšie zapojenie.
 • Ako projektoví profesionáli sa usilujeme splniť svoje záväzky. Berieme na seba zodpovednosť za svoje vlastné chyby a robíme rýchle opravy; keď iní, za ktoré nesieme zodpovednosť, urobia chyby, okamžite tieto chyby oznámime príslušným zainteresovaným stranám a prijmeme nápravné opatrenia.